×

New Korean address (Since 2015)

41, Baksan 2-gil, Sejong-si
세종특별자치시 박산2길 41
セジョントゥクピョルジャチシ パクサン2(イ)ギル 41
世宗特別自治市 박산2街 41
30081

Old Korean address

190-5, Baksan-ri, Geumnam-myeon, Sejong-si
세종특별자치시 금남면 박산리 190-5
セジョントゥクピョルジャチシ クムナムミョン パクサンリ 190-5
世宗特別自治市 錦南面 朴山里 190-5
30081