×

New Korean address (Since 2015)

29, Baksan 2-gil, Sejong-si
세종특별자치시 박산2길 29
セジョントゥクピョルジャチシ パクサン2(イ)ギル 29
世宗特別自治市 박산2街 29
30081

Old Korean address

San 25, Baksan-ri, Geumnam-myeon, Sejong-si
세종특별자치시 금남면 박산리 산 25
セジョントゥクピョルジャチシ クムナムミョン パクサンリ サン 25
世宗特別自治市 錦南面 朴山里 山 25
30081