×

New Korean address (Since 2015)

21, Baksan 2-gil, Sejong-si
세종특별자치시 박산2길 21
セジョントゥクピョルジャチシ パクサン2(イ)ギル 21
世宗特別自治市 박산2街 21
30081

Old Korean address

193-1, Baksan-ri, Geumnam-myeon, Sejong-si
세종특별자치시 금남면 박산리 193-1
セジョントゥクピョルジャチシ クムナムミョン パクサンリ 193-1
世宗特別自治市 錦南面 朴山里 193-1
30081