×

New Korean address (Since 2015)

23, Baksan 2-gil, Sejong-si
세종특별자치시 박산2길 23
セジョントゥクピョルジャチシ パクサン2(イ)ギル 23
世宗特別自治市 박산2街 23
30081

Old Korean address

192, Baksan-ri, Geumnam-myeon, Sejong-si
세종특별자치시 금남면 박산리 192
セジョントゥクピョルジャチシ クムナムミョン パクサンリ 192
世宗特別自治市 錦南面 朴山里 192
30081