×

Old Korean address

다정메디프라자 6-3, Dajeong-dong, Sejong-si
세종특별자치시 다정동 6-3 다정메디프라자
セジョントゥクピョルジャチシ タジョンドン 6-3 다정메디프라자
世宗特別自治市 多情洞 6-3 다정메디프라자
30123

New Korean address (Since 2015)

(다정메디프라자) 58, Dajeongjungang-ro, Sejong-si
세종특별자치시 다정중앙로 58 (다정메디프라자)
セジョントゥクピョルジャチシ タジョンジュンアンノ 58 (다정메디프라자)
世宗特別自治市 다정중앙路 58 (다정메디프라자)
30123